Thumama Branch

Thumama Branch
Plaza 46 Ath Thumamah Road , Qurtubah , Riyadh 13248
Riyadh central 11654
Saudi Arabia
Phone: 920005341